Logo_TB07.png  สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี จ.ลำปาง
เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๔๗-๗๘๑๕ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@thoenburi.go.th

Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

                     

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"ยึดมั่นในศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเมืองให้น่าอยู่ คู่กับการพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจ พิชิตไทยแลนด์ 4.0 "

ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ โอทอป และแหล่งท่องเที่ยว

ค้นหา

พระราชกรณียกิจ

สุขสันต์วันสงกรานต์ 2565 จากใจ นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี

2021-12-30_084122.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

งานกิจการสภา

อ่านข่าวอื่นๆ

พบกับพวกเราได้ที่นี่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านข่าวอื่นๆ

ระบบงานกองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  3. รายงานการกำกับฯ
next
prev

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลเถินบุรี จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ปฏิทินนัดหมาย

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.เถินบุรี

สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี จ.ลำปาง เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๘-๕๔๗-๗๘๑๕. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา ทต.เถินบุรี