Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"ยึดมั่นในศาสตร์ของพระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเมืองให้น่าอยู่ คู่กับการพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจ พิชิตไทยแลนด์ 4.0 "

ประวัติ ความเป็นมา ศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ โอทอป และแหล่งท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09 พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ฯ ตำบลเถินบุร ...
09 พฤศจิกายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแควตะวันออก หมู่ที่ ๙ ฯ ตำบลเถินบ ...
09 พฤศจิกายน 2563
Never
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าตาล หมู่ที่ ๒ฯ ตำบลเถินบุ ...
31 ตุลาคม 2563
Never
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (ภาพ:ข่าว เทศบาลตำบลเถินบุรี จ.ลำปาง)
15 ตุลาคม 2563
20 ตุลาคม 2563
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน ...
15 ตุลาคม 2563
20 ตุลาคม 2563
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเถินบุรี อำเภอ ...
06 ตุลาคม 2563
Never
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บ้านหนองซาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเถินบุรี อำเภ ...
06 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บ้านเหล่ามะกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลเถินบุรี อ ...
09 กันยายน 2563
05 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ถึง หมู่ที่ ๓ ตําบลเถินบุรี อ ...
05 กันยายน 2563
05 กันยายน 2563
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13 ตำบลเถิ ...

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลเถินบุรี จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
next
prev

ปฏิทินนัดหมาย

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); { status: 'connected', authResponse: { accessToken: '...', expiresIn:'...', signedRequest:'...', userID:'...' } } function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }