Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางอุไรวรรณ นันตาดี
ปลัดเทศบาลตำบลเถินบุรี
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางชวนคนึง ณ ลำปาง ศักยภพน์
รองปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสุวิทย์ สรรพช่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางสาวสกาวรัตน์ วันแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
นายสมศักดิ์ เมืองด้วง
นิติกรปฏิบัติการ
Responsive image
นางพัชรินทร์ นันตา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
Responsive image
นายสามารถ วงศ์เขื่อนแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวจิรวดี สายไหม
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวแสงหล้า ชะเอ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวชัชภา รัตนวราภรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นายพงษ์นิกรณ์ ตั๋นทุละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นายเอกชัย เงินสายตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวอาภรณ์ หมื่นตื้อ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวกมณธรรณปภร ขัติสาร
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาววิจิตรา คำมูล
เจ้าพนักงานที่ธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวชลภัสสรณ์ ปกแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์คำ
ครู คศ. 1
Responsive image
นางทัศนีย์ โปงลังกา
ครู คศ. 1
Responsive image
นางสาวยุรัญญา กุลนะธิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวอษณิษา อิ่มจันทร์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเอกชัย ไหวดี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวอัญชลิดา นันตาดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายเกษม กันยะมูล
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายกิตติพันธ์ จันทรังษี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายทรงยศ มณีวงศ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
Responsive image
นายสงกรานต์ สารยศ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายนพดล วงศ์คำติ๊
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายชัยวุฒิ จินาวุธ
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
นายสมพร กาวิลเครือ
คนงานทั่วไป

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th