Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป
26 มี.ค. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนังงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)และพนักงานจ้างทั่วไป
10 มี.ค. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลเถินบุรี
09 ม.ค. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
09 ม.ค. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
07 ม.ค. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
07 ม.ค. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
07 ม.ค. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
06 ม.ค. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประชาสัมพันธ์(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
06 ม.ค. 2563 ลำปาง เถิน ทต.เถินบุรี ประชาสัมพันธ์ (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเถินบุรี

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th