Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาตำบลเถินบุรี
1.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารพัฒนาองค์กร
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเถินบุรี  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาดังนี้
1.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่าง
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาด้านแหล่งน้ำ รวมทั้งการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยแล้ง อันประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
     1. การซ่อมสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน และสะพาน ให้การสัญจรสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
     2. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การขยายระบบประปา ไฟฟ้าส่องถนน ไฟฟ้าเพื่อ
         การเกษตร
     3. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาหรือสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและใช้ในการเกษตร
     4. การวางผังเมือง และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาคารสาธารณะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของ
   ประชาชน
 
2.      ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
ดังนี้
     1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย การเฝ้าระวัง และป้องกันรักษา 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3. การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ และการกำจัดขยะตกค้างให้หมดไป


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.       การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สู่มาตรฐานที่สูงขึ้น
2.       การป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
3.       การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.       การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.       การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน อันประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.       การส่งเสริม พัฒนาการด้านการเกษตร การผลิต การตลาด ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับรายได้ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.       การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค และการตลาด
3.       การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม และประวัติศาสตร์)
 
     5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร  เป็นการพัฒนาระบบการบริหาร และการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ให้การบริการประชาชนด้วยไมตรีจิต และทำการประชาสัมพันธ์ อันประกอบด้วยการพัฒนา ดังนี้
1.  การพัฒนาบุคลากร โดยการประชุม อบรม สัมมนา และการไปศึกษาดูงาน
2.  การปรับปรุง การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน และการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
3.  การจัดสรรงบประมาณทั่วถึง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โปร่งใส เป็นธรรม
 

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th