Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล
          วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเถินบุรี “ เป็นเมืองน่าอยู่  สะอาด  สะดวก  ปลอดภัย  สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”
 พันธกิจ การพัฒนาตำบลเถินบุรี
ด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานด้านความมั่นคง และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน
ด้านสังคม  พัฒนาตำบลเถินบุรี ให้เป็นสังคมผาสุก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสานองค์ความรู้สมัยใหม่
ด้านเศรษฐกิจ  พัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมด้านการเกษตร การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร
โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐาน
ด้านบริหารจัดการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเถินบุรี ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
ภาครัฐ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร และขีดความสามารถทางการแข่งขันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
 

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 0-0000-0000  โทรสาร : 054348137  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th