Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

:  อาชีพ         ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ
                        อุตสาหกรรมในครัวเรือน  และลูกจ้างในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจ  เอกชน
:  การปลูกพืช  พืชที่ปลูก  ได้แก่  ข้าว  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  ข้าวโพด  กระเทียม  พืชผักสวนครัว  ลำไย     มะม่วง
:  สัตว์ที่เลี้ยง   ได้แก่  ไก่  เป็ด  โค  กระบือ  สุกร  สุนัข
:  การทำนา    จะทำนาปีละ  1  ครั้ง  โดยอาศัยน้ำฝน  และน้ำจากสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า  ในช่วงเดือนกรกฎาคม  - เดือนพฤศจิกายน  ของปี  โดยใช้แรงงานในครัวเรือน  กรณีแรงงานไม่พอก็จะทำการจ้างแรงงานจากตำบลใกล้เคียง  แรงงานที่ว่างจากภาคเกษตรกรรมบางส่วนหันไปประกอบอาชีพรับจ้างขายแรงงานยังต่างจังหวัด  เช่น  ลำพูน  กรุงเทพฯ  ระยอง   เป็นต้น
:  พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเถินบุรี  แยกเป็น
                     -  พื้นที่อยู่อาศัย                   1,895   ไร่
                     -  พื้นที่ทำนา                      6,874   ไร่
                     -  พื้นที่ทำไร่ – ทำสวน           4,841   ไร่
 

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th