Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image

แบบสอบความพึงพอใจ

ITA 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เทศบาลตำบลเถินบุรี (พ.ศ.2561-2565) (06 มิ.ย. 2562)  
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ( 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (12 พ.ค. 2562)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1(6เดือน) ประจำปี ... (10 พ.ค. 2562)  
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะและประพฤติมิชอบ (18 เม.ย. 2562)
รายงานรายจ่ายตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 (6 เดือนแรก) (10 เม.ย. 2562)
รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (6เดือนแรก ตลุคม 2561-มีนาคม 2562 )... (03 เม.ย. 2562)
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ... (11 มี.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสา... (28 ก.พ. 2562)
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางการปฏบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องทุจริต (04 ก.พ. 2562)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลเถินบุรี (01 ก.พ. 2562)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (22 ม.ค. 2562)
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2562 (11 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น (09 ม.ค. 2562)
ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต (07 ม.ค. 2562)
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น (07 ม.ค. 2562)
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2562-2564) (06 ม.ค. 2562)
มาตรการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (04 ม.ค. 2562)
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่... (03 ม.ค. 2562)
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้... (28 ธ.ค. 2561)
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (29 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวล... (06 ก.ย. 2562)  

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เว... (22 ส.ค. 2562)  

คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบ... (21 ส.ค. 2562)  

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เ... (15 ส.ค. 2562)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นา... (30 ก.ค. 2562)

วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา... (24 ก.ค. 2562)

นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศ... (15 ก.ค. 2562)

นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศ... (12 ก.ค. 2562)

นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศ... (12 ก.ค. 2562)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวล... (05 ก.ค. 2562)

เทศบาลตำบลเถินบุรียินดีต้... (26 มิ.ย. 2562)

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เ... (18 มิ.ย. 2562)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี... (30 พ.ค. 2562)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เว... (24 พ.ค. 2562)

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ... (12 พ.ค. 2562)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวล... (09 พ.ค. 2562)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวล... (09 พ.ค. 2562)

ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลต... (06 พ.ค. 2562)

โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือ... (13 เม.ย. 2562)

วันที่ 12 เมษายน 2562 เวล... (12 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี บ้านวังหินพัฒน... (09 ต.ค. 2562)  
ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (01 ต.ค. 2562)  
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านท่าหลวง หมู่... (02 ก.ย. 2562)  
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านท่าหลวง หมู่... (02 ก.ย. 2562)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ ... (19 ส.ค. 2562)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 1... (19 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านวังทอง หมู่ที่ 12... (13 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1... (13 ส.ค. 2562)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ 1... (22 ก.ค. 2562)
ประกาศการกำหนดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 13... (22 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไต... (19 ก.ค. 2562)
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่... (09 ก.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 งวดที่ 2 ( เมษายน -... (09 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหินพัฒนา ... (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองซาง หมู่... (14 มิ.ย. 2562)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ 4 - บ... (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ศูนย์เด็กเล็กขแงเทศบาลตำบลเถิน... (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านสองแควตะวันออก หมู่... (06 มิ.ย. 2562)
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ 6 - บ้า... (06 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่... (05 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th