Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดการความรู้ KM
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
Q&A
ข้อเสนอแนะ ติชม
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบสอบความพึงพอใจ

ITA 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์ ประจำปีพ.ศ.2563 ( ตุลาคม62-ปัจจุบัน) (03 มิ.ย. 2563)  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (29 พ.ค. 2563)  
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (28 พ.ค. 2563)  
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก) (20 เม.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563( E-Plannacc) รอบ 6... (20 เม.ย. 2563)
รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (6เดือนแรก ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)... (03 เม.ย. 2563)
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ( 6 เดือนแรก) (02 เม.ย. 2563)
ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู... (01 เม.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนังงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทัก... (26 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 (09 ม.ค. 2563)
ประกาศ มาตรการป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (09 ม.ค. 2563)
รายงานการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ความทุจริต (07 ม.ค. 2563)
ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต (07 ม.ค. 2563)
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการทุจริต... (07 ม.ค. 2563)
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้าน... (07 ม.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่องแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน (06 ม.ค. 2563)
ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563 (06 ม.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับคำร้องของศูนย์รับรู้เรื่องร... (06 ม.ค. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลเถินบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองของศูนย์รับรู้เรื่องรา... (06 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถิ... (29 พ.ค. 2563)  

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถิ... (29 พ.ค. 2563)  

วันที่ 8 เมษายน 2563 คณะบ... (08 เม.ย. 2563)  

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563... (08 เม.ย. 2563)

เนื่องด้วยในวันที่ 27 มีน... (31 มี.ค. 2563)

นที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ตลา... (27 มี.ค. 2563)

สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุร... (27 มี.ค. 2563)

สำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุร... (26 มี.ค. 2563)

วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำน... (26 มี.ค. 2563)

วันที่่ 17 มีนาคม 2563 เว... (17 มี.ค. 2563)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวล... (11 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลเถินบุรีร่วมกับ... (28 ก.พ. 2563)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถิ... (27 ก.พ. 2563)

วันที่่ 8 กุมภาพันธ์ 2563... (08 ก.พ. 2563)

เทศบาลตำบลเถินบุรีร่วมกับ... (07 ก.พ. 2563)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเถิ... (27 ม.ค. 2563)

นายสวงค์ ใหม่ตัน นายกเทศม... (21 ม.ค. 2563)

วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศ... (11 ม.ค. 2563)

ประชุมผู้นำชุมชนเพื่อเลือ... (10 ม.ค. 2563)

ชมรมผู้สูงอายุตำบลเถินบุร... (08 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำ... (21 ก.ย. 2563)  
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังหินพัฒน... (09 ก.ย. 2563)  
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าเมล์ชัย... (09 ก.ย. 2563)  
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.) (31 ส.ค. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.) (31 ก.ค. 2563)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแท่นดอกไม... (29 ก.ค. 2563)
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง ... (29 ก.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.) (30 มิ.ย. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.) (29 พ.ค. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (สขร.) (30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี บ้... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าทางเข้าสำนักง... (10 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าห... (09 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ท... (09 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแควปินหวาน หมู่ที่ 5 ... (09 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลเถ... (09 เม.ย. 2563)
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.) (31 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบ... (30 มี.ค. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าห... (23 มี.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลเถินบุรี

หมู่ที่ 14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    52160 ( Thoen buri municipality)
โทรศัพท์ : 088-547-7815  โทรสาร : 054-019798  อีเมล์ : 
admin@thoenburi.go.th
Powered By thoenburi.go.th